VEOZA™ (fezolinetant) is indicated for the treatment of moderate to severe vasomotor symptoms (VMS) associated with menopause*1


Woman on the beach with wind in her face. Refine how you treat menopausal VMS
Brain with captions: Block the binding of NKB, Reduce KNDy neuronal activity, and Balance temperature control centre activity

VEOZA is not a hormone

It’s a first-in-class selective NK3 receptor antagonist that blocks NKB from binding on the KNDy neurons to help reduce heat signals that trigger VMS2-4

KNDy=kisspeptin/neurokinin B/dynorphin; NK3=neurokinin 3; NKB=neurokinin B; VMS=vasomotor symptoms

Watch the mechanism of action

Temperature control homeostasis showing the KNDy neuron inhibited by oestrogen and stimulated by NKB

Homeostasis

KNDy neurons in the hypothalamus are inhibited by oestrogen and stimulated by the neuropeptide NKB. The balance between inhibition and activation contributes to body temperature regulation3

Impact of NKB showing how the reduction of oestrogen and unopposed NKB stimulation lead to heightened KNDy neuronal activity

Menopause

Oestrogen decline during the menopausal transition disrupts the balance between activation by NKB and inhibition by oestrogen. Unopposed, NKB signalling causes heightened KNDy neuronal activity.3 This triggers heat dissipation mechanisms, including vasodilation and sweating—VMS3

VEOZA™ (fezolinetant) inhibits binding of NKB to NK3R on the KNDy neuron

Blocking NKB to reduce heat

VEOZA selectively binds to the NK3 receptor to block NKB from binding on the KNDy neuron. This action is postulated to restore the balance in KNDy neuronal activity in the thermoregulatory centre of the hypothalamus2

KNDy=kisspeptin/neurokinin B/dynorphin; NK3=neurokinin 3; NKB=neurokinin B; VMS=vasomotor symptoms

A legend including  Oestrogen, oestrogen receptor alpha, neurokinin B, neurokinin 3 receptor
A legend including  Oestrogen, oestrogen receptor alpha, neurokinin B, neurokinin 3 receptor
Image to download VEOZA™ (fezolinetant) mechanism of action card
RESOURCE

Mechanism of action card

Learn about the science behind VMS and how VEOZA works

Discover efficacy and safety in VEOZA clinical trials

Do you want more information?

Get the latest updates and events from Astellas

*See section 5.1 in SmPC


REFERENCES: 1. VEOZA SmPC §4.1 02.2024. 2. VEOZA SmPC §5.1 02.2024. 3. Depypere H, Lademacher C, Siddiqui E, Fraser GL. Fezolinetant in the treatment of vasomotor symptoms associated with menopause. Expert Opin Investig Drugs. 2021;30(7):681-94. 4. Jayasena CN, Comninos AN, Stefanopoulou E, et al. Neurokinin B administration induces hot flushes in women. Sci Rep. 2015;5:8466.

VEOZA™ (fezolinetant), 45 mg filmdragerade tabletter, G02CX06, Rx, (F)

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS) förknippade med menopaus (se avsnitt 5.1 i produktresumén). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; samtidig användning av måttliga eller starka CYP1A2-hämmare; känd eller misstänkt graviditet. Varningar och försiktighet inkluderar: Innan behandling ska noggrann diagnos ställas och fullständig anamnes (inkl. familjeanamnes) tas. Regelbundna kontroller enligt klinisk praxis måste utföras. Rekommenderas inte vid kronisk måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B och C), eller vid svår nedsatt njurfunktion. Rekommenderad övervakning av leverfunktionen vid känd eller misstänkt leversjukdom. Rekommenderas inte med samtidig användning med östrogen (undantaget lokala vaginala preparat). Har inte studerats i kvinnor över 65 år. Data från djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Subventioneras endast där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där menopausal hormonbehandling avbrutits av medicinska skäl.

Astellas Pharma AB, Tel: 040-650 15 00. Produktresumé 2024-02. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.