VEOZA™ (fezolinetant) is indicated for the treatment of moderate to severe vasomotor symptoms (VMS) associated with menopause*1


Woman waking up in her bed.  Treat the heat  with 1 tablet a day
VEOZA sample box

Dosing and administration

Benefit of long-term treatment should be periodically assessed since the duration of VMS can vary by individual2

VEOZA sample box
Drinking glass icon

VEOZA (fezolinetant 45 mg) orally once daily, with or without food

VEOZA should be taken with liquids and swallow whole. The tablet should not be broken, crushed, or chewed2

Stopwatch icon

About the same time, each day

If a dose is missed or not taken at the usual time, the missed dose should be taken as soon as possible, unless there are fewer than 12 hours before the next scheduled dose. Individuals should return to the regular schedule the following day2

Contraindications

Contraindications

  • Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients3
  • Concomitant use of moderate or strong CYP1A2 inhibitors3
  • Known or suspected pregnancy. If pregnancy occurs during use of VEOZA, treatment should be withdrawn immediately3,4

Caution icon

Special populations

VEOZA is not recommended for use in individuals with severe (eGFR less than 30 ml/min/1.73 m2) renal impairment or Child-Pugh Class B (moderate) or C (severe) chronic hepatic impairment)2

Bring the VMS conversation back

Do you want more information?

Get the latest updates and events related to VMS and VEOZA

*See section 5.1 in SmPC

 

REFERENCES: 1. VEOZA SmPC §4.1 02.2024 2. VEOZA SmPC §4.2 02.2024. 3. VEOZA SmPC §4.3 02.2024. 4. VEOZA SmPC §4.6 02.2024.

VEOZA™ (fezolinetant), 45 mg filmdragerade tabletter, G02CX06, Rx, (F)

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS) förknippade med menopaus (se avsnitt 5.1 i produktresumén). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; samtidig användning av måttliga eller starka CYP1A2-hämmare; känd eller misstänkt graviditet. Varningar och försiktighet inkluderar: Innan behandling ska noggrann diagnos ställas och fullständig anamnes (inkl. familjeanamnes) tas. Regelbundna kontroller enligt klinisk praxis måste utföras. Rekommenderas inte vid kronisk måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B och C), eller vid svår nedsatt njurfunktion. Rekommenderad övervakning av leverfunktionen vid känd eller misstänkt leversjukdom. Rekommenderas inte med samtidig användning med östrogen (undantaget lokala vaginala preparat). Har inte studerats i kvinnor över 65 år. Data från djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Subventioneras endast där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där menopausal hormonbehandling avbrutits av medicinska skäl.

Astellas Pharma AB, Tel: 040-650 15 00. Produktresumé 2024-02. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.