VEOZA™ (fezolinetant) is indicated for the treatment of moderate to severe vasomotor symptoms (VMS) associated with menopause*1


▼This medicinal product is subject to additional monitoring

Woman looking out over a lake in a winter landscape. Treat the heat with nonhormonal VEOZA
VEOZA targets specific neurons in the hypothalamus which are a source of VMS. Now there is another way for your patients to relieve VMS2,3
VEOZA™ (fezolinetant) inhibits binding of NKB to NK3 receptor on the KNDy neuron

Watch the mechanism of action

VEOZA is a first-in-class selective NK3 receptor antagonist that blocks NKB from binding on KNDy neurons to help reduce heat signals that trigger VMS2,3

KNDy=kisspeptin/neurokinin B/dynorphin; NK3=neurokinin 3; NKB=neurokinin B; VMS=vasomotor symptoms

Nonhormonal badge

VEOZA- a nonhormonal treatment for management of VMS2,3

A woman and a man walks hand in hand near by the beach

EFFICACY AND SAFETY

VMS relief over 24 hours

VEOZA demonstrated statistically significant reductions from baseline in the frequency and severity of moderate to severe VMS over 24 hours in postmenopausal women compared to placebo, at weeks 4 and 122

Do you want more information?

Get the latest updates and events related to VMS and VEOZA

*See section 5.1 in SmPC

 

REFERENCES: 1. VEOZA SmPC §4.1 02.2024. 2. VEOZA SmPC §5.1 02.2024. 3. Depypere H, Lademacher C, Siddiqui E, Fraser GL. Fezolinetant in the treatment of vasomotor symptoms associated with menopause. Expert Opin Investig Drugs. 2021;30(7):681-94.

VEOZA™ (fezolinetant), 45 mg filmdragerade tabletter, G02CX06, Rx, (F)

 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Indikation: Behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS) förknippade med menopaus (se avsnitt 5.1 i produktresumén). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; samtidig användning av måttliga eller starka CYP1A2-hämmare; känd eller misstänkt graviditet. Varningar och försiktighet inkluderar: Innan behandling ska noggrann diagnos ställas och fullständig anamnes (inkl. familjeanamnes) tas. Regelbundna kontroller enligt klinisk praxis måste utföras. Rekommenderas inte vid kronisk måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B och C), eller vid svår nedsatt njurfunktion. Rekommenderad övervakning av leverfunktionen vid känd eller misstänkt leversjukdom. Rekommenderas inte med samtidig användning med östrogen (undantaget lokala vaginala preparat). Har inte studerats i kvinnor över 65 år. Data från djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Subventioneras endast där menopausal hormonbehandling är kontraindicerad eller där menopausal hormonbehandling avbrutits av medicinska skäl.

Astellas Pharma AB, Tel: 040-650 15 00. Produktresumé 2024-02. För ytterligare information, förpackningar och priser, se www.fass.se.